top of page

How to use

Asset 6_4x.png

การสมัครสมาชิกสำหรับผู้ซื้อ (Buyer Member Registration)

1.ผู้ซื้อสามารถสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://codc-emarket.com

123345-01.jpg

2.เลือกสมัครสมาชิก และกรอกรายละเอียดตามที่ระบบกำหนดไว้ ดังนี้

2.1.ระบุอีเมล
2.2.ระบุชื่อ – นามสกุล
2.3.ระบุรหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน

3.กดสมัครสมาชิก และสามารถใช้งานได้ทันที

การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน การเสร็จสมบูรณ์ของคำสั่งซื้อและการยกเลิกคำสั่งซื้อ

  • ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้มากกว่า 1 ร้านค้า ภายใน 1 รายการคำสั่งซื้อ                                (เฉพาะสินค้าพร้อมจำหน่าย : O2O)

  • ผู้ซื้อสามารถนำสินค้าใส่ตะกร้าได้ โดยไม่ส่งผลต่อจำนวนสินค้าในระบบ และจะไม่ถูกล้างรายการ สินค้าในตะกร้า

  • สินค้าจะถูกตัดจากระบบคลังสินค้า ต่อเมื่อรายการคำสั่งซื้อนั้นชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

Asset 6_4x.png

การรับชำระค่าสินค้าและบริการ

การโอนเงินผ่านธนาคาร ผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม หรือโอนเงินผ่านแอปธนาคารไปยังบัญชีของ CO-DC EXPRESS ที่กำหนดไว้

  • รายการคำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อ รายการสั่งซื้อนั้นได้รับการชำระเงินเข้า บัญชีของบริษัทตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

  • ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ เว้นแต่รายการคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์ จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้

  • หากผู้ซื้อต้องการแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ จะต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิก โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป หากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เช่น ค่าขนส่งสินค้า, ค่าพัสดุ เป็นต้น

Asset 6_4x.png

การรับสินค้า

การรับสินค้าหลังจากสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ผู้ซื้อสามารถรับสินค้าได้ที่สาขาทันทีด้วยตนเองเมื่อดำเนินคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

Asset 6_4x.png

การรับประกัน/คืน/เคลมสินค้า สำหรับการสั่งซื้อบน E-MARKET

การรับประกันสินค้า

  • รายการคำสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อรายการสั่งซื้อนั้นได้รับการชำระเงินเข้าบัญชีของบริษัทตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

  • ผู้ขาย(Vendor) จะเป็นผู้รับประกันสินค้าทั้งหมดทุกกรณี เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการให้บริการโดยคลังสินค้า CO-DC

  • ผู้ซื้อสามารถแจ้งไม่รับสินค้า ณ จุดรับสินค้า หรือเจ้าหน้าที่จัดส่ง เพื่อให้ฝ่ายบริการลูกค้ารับแจ้งปัญหา และประสานงานต่อไปยัง Merchandise หรือฝ่ายดูแล Vendor เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกับ Vendor ต่อไป

การคืน/เคลมสินค้า

  • เมื่อผู้ซื้อตกลงยอมรับสินค้า ถือว่าสินค้านั้นถูกต้องสมบูรณ์ และไม่สามารถเปลี่ยน/คืน/เคลมสินค้านั้นได้อีกทุกกรณี

bottom of page